అంతా రామమయం !
ఈ జగమంతా రామమయం !!
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ

అంతా రామమయం ..ఈ జగమంతా రామమయం !
అంతా రామమయం ..ఈ జగమంతా రామమయం !!
అంతా రామమయం !!!

అంతరంగమున ఆత్మారాముడు..
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ
అనంత రూపముల వింతలు సలుపగ
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ
సోమసూర్యులును సురలు తారలును ఆ మహాంబుధులు అవనీజంబులు
అంతా రామమయం ..ఈ జగమంతా రామమయం !
అంతా రామమయం !!

ఓం నమో నారాయణాయ !
ఓం నమో నారాయణాయ !!
ఓం నమో నారాయణాయ !!!

అండాండంబులు పిండాండంబులు బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మలు మొదలుగ
నదులు వనంబులు నానమౄగములు పీత కర్మములు వేద శాస్త్రములు
అంతా రామమయం ..ఈ జగమంతా రామమయం !
రామ రామ రామ రామ రామ రామ రామ !

సిరికిన్ జెప్పడు..శంఖచక్రయుగమున్ చేదోయి సంధింపడు
ఏ పరివారంబును జీరడు..అభ్రకపతిన్ బంధింపడు
ఆకర్ణికాంతర ధన్ విల్లము చక్క నొక్కడూ..
నివాదప్రోద్ధీత శ్రీకుచోపరి చేలాంచలమైన వీడడూ..
గజప్రాణావనోత్సాహియై !