ఉషోదయం లో స్వప్నం

ఆధునిక భావాలతో నువ్వు;
ఆదర్శ భావాలతో నేను

ఏ రాయి అయినా ఒకటే అని నువ్వంటే;
ప'రాయి' అయితే కష్టమని నేను

ఏ దరికి చేరాలో, ఏ గమ్యం ముందుందో

నీ వాళ్ల కోసం నువ్వు, నా వాళ్లు కాని వారి కోసం నేను

బ్రతుకంటే, బ్రతికెయ్యడమే కాదు, బ్రతికించడమే