మనసా వాచా నిన్నే వలచా..నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా..నన్నే మరిచా..నీకై జీవించా
ఆ.. ఆమాట దాచా..కాలాలు వేచా..నడిచా నే నీ నీడలా

మనసా వాచా నిన్నే వలచా..నిన్నే ప్రేమించా

ఆ..చిన్న తప్పు అని చిత్తగించమని అన్నా వినదు
అప్పుడెప్పుడో నిన్ను చూసి నీ వశమై మనసూ

కన్నీరైనా గౌతమి కన్నా..
తెల్లారైనా పున్నమి కన్నా..
మూగైపోయా నేనిలా

మనసా వాచా నిన్నే వలచా..నిన్నే ప్రేమించా

నిన్న నాదిగా..నేడు కాదుగా..అనిపిస్తున్నా
కన్ను చీకటై..కలలు వెన్నెలై..కాటేస్తున్నా

గతమేదైనా స్వాగతమననా
నీ జతలోనే బ్రతుకనుకోనా
రాముని కోసం సీతలా..

మనసా వాచా నిన్నే వలచా..నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా..నన్నే మరిచా..నీకై జీవించా..
ఆ.. ఆమాట దాచా..కాలాలు వేచా..నడిచా నే నీ నీడలా

మనసా వాచా నిన్నే వలచా..నిన్నే ప్రేమించా