మనసు పరిమళించెనే..

- కరుణాకర్ కొన్నె (Apr 2004)

కథ కోసం ఇక్కడక్లిక్చేయండి.